Diensten

Programma van Eisen (PvE / Basisontwerp)

>

Programma van Eisen ook wel basisontwerp genoemd (PvE)

Wat is het?

Het woord zegt het eigenlijk al een beetje, het is een document waarin wordt beschreven aan welke (minimale) eisen de nieuw aan te leggen of aan te passen brandmeld-, sprinklermeld-, en of ontruimingsalarminstallatie moet gaan voldoen. Het PvE moet in ieder geval alle wettelijke voorgeschreven eisen bevatten voor de desbetreffende installatie(s) die bij de gebruiksfunctie horen, bijvoorbeeld een hotel (logiesfunctie). Dit noemt men het wettelijke minimale niveau en wordt geëist door de lokale overheid. Dit niveau is bepaald in het Bouwbesluit 2012 en uitgaven van eventuele Staatscouranten.

Naast de overheid kunnen er nog meer eisende partijen zijn zoals de verzekeraar, de eindgebruiker zelf, de eventuele verhuurder of de overheid kan zelf ook nog aanvullende eisen hebben. In het geval van meerdere eisende partijen is het zeer van belang welke partij wat eist en waarom? Dit dient goed te zijn vastgelegd in het PvE.
LET OP: Naast de opsteller van het PvE, dienen alle eisende partijen het document ter goedkeuring te ondertekenen.

Indien het wettelijke minimale niveau voldoende is en er geen meerdere eisende partijen zijn, wordt in heel veel gevallen het PvE niet meer ondertekend door de lokale overheid (brandweer). Dit heeft er mee te maken dat de overheid stelt dat wanneer de omgevingsvergunning / gebruiksvergunning reeds verstrekt is, er bij die aanvraag ook al een PvE bij heeft gezeten. In dit geval ondertekenen alleen de PvE opsteller en de klant het document. Indien u opnieuw vergunningsplichtig bent, dient er opnieuw een PvE ingediend te worden.

Waar heeft u het voor nodig?

Indien u een nieuwe installatie gaat laten aanleggen of wanneer u een bestaande installatie ingrijpend gaat aanpassen. Het PvE is de eerste stap in het proces. Na goedkeuring van het document, kan er een ontwerp gemaakt worden van de installatie(s), dit noemen we het detailontwerp of projectietekening. Op het ontwerp dienen alle in het PvE vermelde eisen te worden verwerkt.

Met dit ontwerp kunt u één of meerdere offertes aan laten vragen en daarna kan de aanleg of aanpassing van de installatie(s) beginnen. Wellicht dat er in uw geval gecertificeerde installatie(s) vereist zijn, in dat geval dienen zowel het PvE als het ontwerp het uitgangspunt voor de geaccrediteerde inspectie-instelling om tot een positieve conclusie te komen en het vereiste inspectiecertificaat te kunnen vrijgeven.

Het PvE mag dus als het belangrijkste document worden beschouwd en dient dus met zorg opgesteld te worden. BOS-Consultancy helpt u om snel en effectief een PvE op te stellen of te controleren.

Installatieontwerp (Projectietekeningen / Detailontwerp)

>

Het installatieontwerp ook wel detailontwerp genoemd.

Voor wie is het bedoeld?

Het ontwerp van de installatie(s) wordt op de bouwkundige tekeningen gemaakt / geprojecteerd zodat de installerende partij precies kan zien welke componenten gemonteerd dienen te worden en op welke plek. Het is daarom van belang dat de tekeningen op schaal zijn en zijn voorzien van ruimteomschrijvingen. De schaal kan variëren maar het beste is 1:100

Waarom is het noodzakelijk?

Buiten de uitleg zoals omschreven in “voor wie is het bedoeld,” is een goed ontwerp noodzakelijk om een partij aan te kunnen spreken als herstelwerkzaamheden noodzakelijk blijken. Indien er een inspectie plaatsvindt en er volgt een afkeur op de installatie omdat er een aantal componenten niet goed gemonteerd zitten, kan men aan de hand van het ontwerp nagaan hoe dit heeft kunnen gebeuren.

De installerende partij kan een fout hebben gemaakt door een ander component te hebben toegepast dan op het ontwerp wordt aangegeven of het component is op een andere locatie gemonteerd dan op het ontwerp staat aangegeven. In dit geval kan men de installerende partij verantwoordelijk houden voor de kosten die het met zich meebrengt om het afkeurpunt te herstellen.

Anderzijds kan de ontwerper de verkeerde componenten op tekening hebben gezet, of de verkeerde locatie hebben aangegeven. In dit geval kan de ontwerper dan worden aangesproken op de herstelkosten.

BOS-Consultancy helpt u om snel en effectief een ontwerp te maken of te controleren.

Ontruimingsplan (BHV plan / calamiteitenplan)

>

Het Ontruimingsplan ook wel BHV plan of calamiteitenplan genoemd.

Voor wie is het?

In principe is elk bedrijf wettelijk verplicht om in het bezit te zijn van een ontruimingsplan, welke op zijn beurt weer bij elke werknemer bekend zou moeten zijn en zeker bij de bedrijfshulpverlening. (BHV organisatie)

Waarom is het ontruimingsplan zo belangrijk?

Brandveiligheid in een gebouw bestaat eigenlijk uit drie onderdelen, het Bouwkundige geheel, het Installatietechnische geheel en het Organisatorische geheel. (BIO) U kunt zich misschien voorstellen dat het bouwkundig aardig klopt en laten we zeggen dat de brandveiligheidsinstallaties ook doen waar zij voor bedoeld zijn, dan hebben we nog steeds te maken met het organisatorische deel, in onze optiek een ondergeschoven kindje maar oh zo belangrijk!

Stelt u zich eens voor dat het brandalarm afgaat en er is behoorlijk wat rookontwikkeling. U en al uw collega’s moeten dus zo snel mogelijk veilig naar buiten. Vanwege de rookontwikkeling wordt het zicht al minder en de paniek slaat enigszins toe. Weet u wel waar de dichtstbijzijnde uitgang is? Waarom doet de lift het niet meer? Waar moet ik verzamelen? Wordt de brandweer automatisch gewaarschuwd of moet ik zelf 112 bellen?

Een situatie als deze ontstaat maar al te snel als u niet bent voorbereid. Het hebben van een goede brandmeldinstallatie is dus maar een begin, een hulpmiddel om u te waarschuwen dat u naar buiten moet. Het ontruimingsplan kan u en de BHV organisatie hierbij helpen.

Wat is een ontruimingsplan?

Een ontruimingsplan beschrijft precies wat er moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig en snel uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. Het ontruimingsplan moet aansluiten op de aanwezige techniek en situatie van het gebouw en de gebruiksfunctie. Een goede leidraad voor het opstellen van een ontruimingsplan is de NEN 8112.

BOS-Consultancy helpt u om snel en effectief zo’n plan op te stellen.

Projectbegeleiding

>

Voor wie en waarom?

Projectbegeleiding kan interessant zijn voor elke partij die met brandveiligheid te maken krijgt of heeft. Daarnaast kan het zijn dat u liever één spin in het web heeft, dan diverse partijen die stuk voor stuk alleen voor hun eigen (commerciële) belang of verantwoordelijkheid gaan.

Bij een brandveiligheidsproject heb je al snel te maken met minimaal vijf partijen, de lokale overheid, de leverancier, de eindgebruiker, de installateur, de inspectie-instelling en misschien ook nog wel met de verzekeraar, de PvE opsteller en een aanbesteding met bijbehorende offerte vergelijkingen. Best veel en ingewikkeld dus.

Als u leverancier bent, dan wilt u graag leveren maar u bent misschien ook wel verantwoordelijk om een certificeerbare installatie op te leveren, dan kan het fijn zijn als iemand al die andere zaken voor u regelt, zoals de installateur, het PvE en de contacten met de eindgebruiker etc.

Bent u installateur, dan hebt u verstand van installeren maar die andere bijkomende zaken zijn toch wat lastig, zoals contact met de lokale overheid, de PVE opsteller en de verzekeraar etc.

Bent u eindgebruiker en onvoldoende op de hoogte van alle wet en regelgeving in Nederland, dan is het niet ondenkbaar dat u al snel door de bomen het bos niet meer ziet.

Dit zijn slechts enkele voorbeelden maar in al deze gevallen helpt BOS-Consultancy u snel en effectief met uw project. Dit kan zijn van A tot Z, of met een deel van het project.

Controle Inspectierapportages

>

Voor wie en waarom?

U kent het wel, u heeft een nieuwe brandmeld- en ontruimingsalaminstallatie laten aanleggen of aangelegd, veel geld betaald en eindelijk was daar de inspectie-instelling en tot overmaat van ramp is de installatie afgekeurd. Wat nu?

Dat betekend over het algemeen dat er herstelwerkzaamheden moeten worden uitgevoerd die weer de nodige kosten met zich meebrengen. Daarna moet er een herinspectie plaatsvinden die uiteraard ook niet gratis is.

Hoe gaan we nu voorkomen dat de aankomende herinspectie vlot verloopt en leidt tot een positieve conclusie en dus het vereiste inspectiecertificaat? De eerste stap is het begrijpen van het inspectierapport en de daarin vermelde afwijkingen. De tweede stap is goede kennis van de wet en regelgeving, zodat de juiste oplossing bij de betreffende afwijking kan worden gegeven. Dit klinkt makkelijker dan dat het is, dat heeft de praktijk en de ervaring inmiddels wel uitgewezen.

Het kan dus zeer interessant zijn voor zowel een eindgebruiker als een installateur om het inspectierapport voor te leggen aan een expert.

BOS-Consultancy is zo’n expert en helpt u snel en effectief met dit probleem door bij elke afwijking een passend advies te geven.

Brandscan

>

De brandscan geeft het actuele brandveiligheidsniveau van uw bouwwerk. Er kan getoetst worden ten opzichte van zowel het bestaande als het nieuwbouwniveau uit het Bouwbesluit 2012.

Voor wie?

De scan is bedoeld voor eigenaren en beheerders die één of meerdere gebouwen in eigendom of beheer hebben en de actuele staat van het bouwwerk op het gebied van brandveiligheid willen laten beoordelen.

Inhoud

In de scan wordt door middel van een procesgerichte methode gekeken naar de brandveiligheidsaspecten op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied.

Samengevat wordt de brandscan in drie fasen uitgevoerd:

- Fase 1: Informatie verzamelen

Door BOS Consultancy worden een aantal noodzakelijke documenten verzameld die wenselijk zijn voor de controle.

- Fase 2: Informatie beoordelen

In deze fase wordt door middel van een documenttoets bepaald of de brandscan met de beschikbare gegevens kan worden uitgevoerd.

- Fase 3: Praktijktoets

In de laatste fase wordt de daadwerkelijke brandscan uitgevoerd. Hier wordt beoordeeld of het gebouw voldoet aan de eisen vanuit het bouwbesluit. De tekortkomingen en verbetervoorstellen worden inzichtelijk gemaakt en gerapporteerd.

Uw voordelen
  • • Actueel brandveiligheidsniveau in kaart gebracht

  • • Beter inzicht in de wet- en regelgeving op brandveiligheidsgebied.

  • • Overzichtelijke rapportage met verbeterpunten.

  • • Werken naar een brandveilig gebouw conform het Bouwbesluit.

Kosten

Een brandscan is een rapport dat op maat wordt opgesteld. Aangezien ieder bedrijf in omvang en soort verschillend is, kan na het verwerven van enige gegevens een vrijblijvende offerte voor u worden opgesteld.

Quickscan

>

Met de Quickscan beoordeeld BOS-Consultancy steekproefsgewijs of het aannemelijk is dat het bouwwerk nog aan de (minimale) wet en regelgeving voldoet op zowel bouwkundig als installatietechnisch gebied.

Er wordt onder andere steekproefsgewijs gekeken naar:

  • • de brand- en rookwerende scheidingen;

  • • de brandmeld- en ontruimingsalarminstallatie;

  • • vluchtwegarmaturen;

  • • noodverlichting;

  • • ontruimingsplan en plattegronden.

Van de bevindingen wordt een verslag gemaakt en met u besproken. Op deze manier weet u snel waar u aan toe bent en of een scan met meer diepgang noodzakelijk is om zo precies in kaart te brengen wat u zou moeten ondernemen om weer aan alle wet en regelgeving te voldoen.

Brandoverslagberekening

>

Brandoverslagberekening afbeelding

Volgens het Bouwbesluit moet er voldaan worden aan een weerstand bij branddoorslag en brandoverslag (WBDBO)-eis van 20, 30 of 60 minuten. Deze eis kan op twee manieren ingevuld worden:
1. realiseren van een brandwerendheid aan de gevel of het dak
2. uitvoeren van een berekening volgens de NEN 6068

Met een berekening (optie 2) kan beoordeeld worden of er daadwerkelijk wel brandwerende voorzieningen noodzakelijk zijn of dat kan worden volstaan met de aanwezige afstand tussen de gevel- en/of dakopeningen. De keuze is aan u.

Efficiënt en overzichtelijk (conform de NEN 6068)
Efficiënt en overzichtelijk (conform de NEN 6068) afbeelding

Met het zeer geavanceerde rekenprogramma Pintegraal kunnen we een duidelijk overzicht genereren. Hierin wordt weergegeven of aan de gestelde WBDBO-eis wordt voldaan, zonder de toepassing van brandwerende gevel- of dakonderdelen (bijvoorbeeld brandwerende beglazing of beplating).

Dit kan u een aanzienlijke besparing opleveren in de bouwkosten!

Vuurlastberekening

>

Vuurlastberekening (NEN 6060)

Volgens de NEN 6060 zijn op basis van gelijkwaardigheid veel grotere brandcompartimenten mogelijk dan op basis in het Bouwbesluit 2012 is toegestaan. Een voordeel kan zijn dat er de ruimte niet hoeft te worden opgedeeld in brandcompartimenten d.m.v. brandscheidingen en bijbehorende voorzieningen.

De berekeningen en toelichting van het brandveiligheidsconcept wordt in een overzichtelijke rapportage beschreven. Het rapport dient ter goedkeuring ingediend te worden bij het lokale bevoegde gezag.

BOS-Consultancy heeft ruime ervaring in het opstellen van een vuurlastberekening. Bovendien (en dat is niet onbelangrijk) kunnen we door onze brede kennis u van het juiste advies voorzien.

vuurlastberekening voorbeeld (afbeelding)

Opvang- en doorstroomberekening

>

Vluchtroute afbeelding
• Wat is de minimaal benodigde afmeting van de vluchtroutes?
• Mag en kan ik meer personen plaatsen in mijn gebouw?
• Hoeveel personen mogen er maximaal in het gebouw aanwezig zijn?

Om vanuit een gebouw snel en veilig te kunnen vluchten zijn zogenaamde ‘rookvrije vluchtroutes’ noodzakelijk. Dit zijn vluchtroutes waar aanwezige personen minimaal gedurende 30 minuten van rook gevrijwaard zijn. Aan de inrichting van de ruimten waar deze vluchtroutes doorheen voeren worden vanuit het Bouwbesluit eisen gesteld.

Één van die eisen is dat er voldoende opvang- en doorstroomcapaciteit aanwezig moet zijn. Dit houdt in dat vluchtende personen niet extreem afgeremd mogen worden (doorstroomcapaciteit) en dat de route (bijvoorbeeld trappenhuizen) voldoende capaciteit moet bezitten om de aanwezige personen rookvrij in op te kunnen vangen (opvangcapaciteit).

Wij kunnen deze berekeningen voor u uitvoeren, om te bepalen of de rookvrije vluchtroutes aan de juiste afmetingen voldoen. Indien de vluchtroutes niet aan de eisen voldoen, zullen wij aangeven welke mogelijkheden u heeft om wel te kunnen voldoen aan de gestelde eis.

Vluchtwegplattegronden

>

Vluchtplattegronden zijn tekeningen van vluchtroutes die op duidelijk zichtbare plaatsen in het gebouw worden geplaatst om het personeel en bezoekers te informeren hoe men het gebouw, in geval van een noodsituatie, kan verlaten. Dankzij de plattegronden weet u waar u zich bevindt, welke vluchtwegen en nooduitgangen er zijn, de plaats van blus- en reddingsmiddelen en de verzamelplaats buiten het gebouw. In het kader van de brandveiligheid dienen deze vluchtroutes in het gebouw aanwezig te zijn.

Voldoen aan de huidige NEN-1414 norm

De plattegronden worden door onze bouwkundige tekenaars gemaakt op A3 formaat, conform de huidige NEN-1414 norm. Het ontwerp van de plattegronden laten we volledig aansluiten op uw huisstijl en kunnen uw kleuren en logo's toevoegen, zodat het een passend geheel wordt. U heeft keuze uit verschillende lijsten en materialen. Voor het ontruimingsplan maken we de tekeningen op A4-formaat.

Onze werkwijze
Vluchtwegplattegrond

Op basis van de bouwkundige tekeningen en een rondgang door het gebouw wordt alle informatie verzameld en in kaart gebracht. Er wordt rekening gehouden met eventuele verbouwingen en nieuwe indelingen in het gebouw. De concept tekeningen worden ter goedkeuring aangeboden. Eventuele aanpassingen/correcties volgen. Het resultaat is overzichtelijke plattegronden die volledig aan de huidige situatie en wet en regelgeving voldoen.

Bouwplantoets

>

Het Bouwbesluit 2012 afbeelding

Voor het verkrijgen van een bouwvergunning is het vereist dat het gebouw voldoet aan alle geldende bouwkundige brandveiligheidseisen zoals die gesteld zijn in het bouwbesluit. Hiervoor kan BOS-Consultancy de toetsing uitvoeren.

Deze toetsing heeft onder andere betrekking op de brand- en rookcompartimentering, loopafstanden, enzovoort. Daarnaast kijken wij ook naar het brandveilig gebruik van het gebouw.

Mocht uit de toetsing blijken dat het ontwerp niet voldoet aan de brandveiligheidseisen, dan denken wij uiteraard actief mee over de oplossing.